Automatizace
v praxi

Specializujeme se na vývoj a výrobu automatizační techniky

dle individuálních požadavků zákazníka.

Automatizace v praxi

Realizace

Stanice lisování a automatické montáže

Navrhli a zkonstruovali jsme jednoúčelový stroj pro montáž hřídele do příruby kompresoru. Po založení dílů provede zařízení automatický mazací a montážní cyklus, během něhož jsou nejprve zkontrolovány typy přírub a hřídelí. Pokud jsou založené díly v pořádku, dojde k nanesení olejového filmu do vnitřku příruby a následné montáži hřídele, jejíž součástí je i lisování. Během lisování systém kontroluje čistou sílu lisování a pozici lisu. Z naměřených hodnot vyhodnotí shodné a neshodné výrobky. Výsledky jednotlivých výrobků jsou převáděny do přehledných grafů a je tak možná snadná a rychlá kontrola procesu montáže.

více >

Zařízení pro montáž konektoru dveřní lišty

Zařízení, které jsme vyvinuli, zkonstruovali a vyrobili, je určeno pro automatickou montáž konektoru na dveřní lištu určenou pro automobily AUDI. Obsluha zakládá lišty a konektory do předem připravených přípravků na otočném stole, po otočení do pracovní pozice dochází k automatické montáži pomocí lepení. Manipulaci zajišťuje robot Yaskawa, který uchopí konektor a přenese ho pod aplikátor lepidla. Následně konektor umístí na lištu. Jeden set je stroj schopen odbavit do 30 vteřiny.

více >

Tester cylinder bloku kompresoru

Zkonstruovali a vyrobili jsme zařízení automatického měření tří parametrů cylinder bloku pětipístého a šestipístého kompresoru. Do zakládacího lůžka je vložen testovaný výrobek, načte se jeho identifikační kód, ke kterému jsou posléze přiřazeny výsledky testů. Stroj automaticky detekuje typ kompresoru, změří výšku hřídele při zatížení 50N, výšku zadního pístu v horní úvrati a výšku cylinder bloku při zatížení třemi tunami. Data jsou vyhodnocována a ukládána do systému.

více >

Automatický aplikátor pasty

Sestrojili jsme zařízení pro automatické nanášení speciální pasty Green Stop na vstupní víko výměníku pro automobily koncernu VW. Obsluha zakládá víka výměníku VW T6 do zásobníků, jejichž celková kapacita je 300 + 300 ks. Zařízení následně manipuluje s víky automaticky a na pozici nanese pomocí aplikátoru pastu. Nanášení pasty je zajištěno robotem FISNAR. Každý kus je po dokončení operace překontrolován kamerovým systémem a kontrola je ihned vyhodnocena. Správně označené kusy jsou manipulátorem přeneseny do výstupních zásobníků pro shodné výrobky.

více >

Stanice pro montáž předního světlometu

Pro předmontáž a montáž předního světlometu WV Touran jsme navrhli a zkonstruovali dvě stanice, které jsou součástí pracoviště výroby světlometů. Montovaná sestava je tvořena montážním rámečkem, úchytky, reflektorem, stínítkem a chladičem, který rovněž slouží jako základna pro LED osvětlení. V rámci předmontáže se reflektor osazuje úchyty, montážním rámečkem a stínítkem. Poté je sestava přesunuta do další stanice. Zde je smontovaná část světlometu zapozicovaná vůči LED sestavě, tak aby generovaný světelný kužel z odrazu reflektoru odpovídal specifikacím. Všechny komponenty a sestavy vstupující do výroby jsou během montáže kontrolovány a evidovány v nadřazeném systému, který zajišťuje správnost celého kompletačního procesu.

více >

Rotující Kafka a ti druzí...

Jedenáctimetrovou sochu, kterou tvoří 42 otáčejících se pater, jsme zkonstruovali podle skic Davida Černého pro společnost CPI. Umělecké dílo zdobí od konce října 2014 náměstíčko u obchodního centra Quadrio blízko Národní třídy. Socha nese tvář Franze Kafky a točící se patra umožní divákům pozorovat Kafkovu Proměnu naživo. Z laického hlediska je socha tvořena podstavcem a 42 patry. Pohledem technika se ale jedná o 252 větších konstrukčních prvků, téměř o jeden kilometr kabelů, 1500 m² nerezového plechu zrcadlového lesku a více než 16 300 kusů spojovacího materiálu. Při konstrukci jsme vytvořili 3D model, jehož datový objem činí více než 20 GB. Model jsme rozkreslili na 2039 technických výkresů. Podívejte se na video průběhu realizace.

více >

Aplikátory pasty na výměníky EGR

Pro aplikaci letovací pasty na různé typy výměníků a v různé fázi montáže jsme zkonstruovali a vyrobili celkem pět zařízení s robotickými pracovišti. Ve stanicích nanášejí letovací pastu roboty KUKA nebo FISNAR. Účelem strojů je přesné dávkování a nanášení letovací pasty na určené pozice a v určených drahách na tepelných výměnících EGR. Jednotlivá zařízení se liší jak celkovou konstrukcí tak v typech zakládacích lůžek, kde jsou fixovány různé typy výměníků v různých fázích výroby. V případě stanice se třemi roboty KUKA je zařízení pro flexibilnější odbavení výrobků vybaveno otočným stolem. U stanice se dvěma roboty Kuka je umožněna rotace přímo zakládacího lože dílu.

více >

Pájecí stanice konektorů

Pro automatické pájení konektorů na vnitřní stranu zadních/bočních oken automobilů AUDI jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení se dvěma pracovními pozicemi. Na jednom pracovišti probíhá zakládání výrobku operátorem, na druhém jsou anténní kontakty automaticky přikládány k tabuli skla a poté robot provede automatické pájení konektorů. Po skončení procesu je testována elektrická vodivost mezi kontakty a tím i kvalita pájení. Po dokončení operace obsluha vyjme hotový výrobek a založí nové komponenty. Pájecí cyklus přímo na skle je sledován kamerovým systémem, který umožňuje obsluze v reálném čase sledovat samotný pájecí proces. Ke každému oknu systém ukládá informace o reálné teplotě pájení, času pájení a výsledku testu vodivosti mezi kontakty. Po celou dobu chodu stroje se pracovní pozice pravidelně střídají, čímž je zaručena plynulost výroby.

více >

Automatické zařízení pro montáž O-kroužků na plastové díly

Jednoúčelový stroj jsme navrhli a zkonstruovali pro automatickou montáž dvou O-kroužků na základní díl (RACK-BUSH) v taktu 3 vteřin. Výsledný produkt je určen pro automobilový průmysl, kde slouží jako kluzné pouzdro v řídicím systému automobilů. Zařízení je tvořeno otočným stolem s pěti montážními pozicemi a třemi speciálně designovanými vibračními zásobníky pro automatický přísun dílčích komponent. Na první pozici odebere manipulátor základní díl z vibrační lišty a založí díl do přípravku na otočném stole. Na druhé pozici manipulátor osazený speciálním chapadlem ORG 85 odebere O-kroužek z vibrační lišty, roztáhne a přenese jej na základní díl do horní drážky. Na třetí pozici identický manipulátor vykoná stejnou montáž druhého O-kroužku do druhé drážky. Na čtvrté pozici probíhá kamerový test kvality montáže. Na páté pozici dochází na základě předchozího kamerového testu k separaci neshodných výrobků od správných kusů.

více >

Montážní stanice šroubování

Navrhli a vyrobili jsme stroj pro montáž pravé a levé podsestavy předního světlometu. Obsluha založí části sestavy do zakládacího přípravku, kde jsou fixovány pomocí upínacích prvků, a čtečkou čárových kódů načte díl LED modulu. Následně jsou díly sestavy pomocí ručních pneumatických šroubováků sešroubovány. Záznam o výsledku operace se odešle do systému, ten vygeneruje výrobní štítek. Obsluha načte štítek a následně nalepí na předepsané místo. U každého výrobku je díky pečlivé evidenci možno dohledat jak údaje o jednotlivých komponentech, tak o průběhu montáže.

více >

Univerzální tlakový test

Pro automatický tlakový test a test sedlové netěsnosti a hystereze jsme vyvinuli a zkonstruovali speciální zařízení, které ověřuje správnost montáže regulačních ventilů. V zařízení probíhá testování v hodnotách až 200 Bar. Výhodou testeru je jeho variabilita, protože v zařízení lze testovat 6 základních typů a je rozšiřitelné i pro další typy regulačních ventilů.

více >

Leak Tester

Navrhli a vyrobili jsme zařízení, které měří těsnost dvouokruhových výměníků vakuem a přetlakem ve dvou nezávislých pracovních pozicích. Díky systému výměnných přípravků lze na tomto stroji testovat různé typy výměníků určených pro automobily značky Volkswagen, Jaguar. Na detekci konkrétního testovaného typu výrobku zařízení potřebuje pouze 5 vteřin.

více >

Šroubovací stanice

Zkonstruovali a vyrobili jsme šroubovací stanici s celkem čtrnácti šroubováky. Úkolem stroje je na přesný počet otáček utáhnout šrouby kompresorů se sedmi, šesti nebo pěti písty, přičemž zařízení je schopno samo detekovat příslušný typ kompresoru. Pro zefektivnění výroby je stanice osazena dvěma šroubovacími pozicemi. Při plném výkonu je tedy stroj schopen najednou zašroubovat celkem 14 šroubů za 14 vteřin a odbavit tak dva kompresory.

více >

Automatická linka tváření

Naším úkolem bylo navrhnout a zkonstruovat stroje do výrobní linky tváření trubek, které zautomatizují celý proces manipulace pro tváření. Ke stávajícím ručně ovládaným strojům jsme vyrobili celkem osm stanic. Pět stanovišť pro třístrojové tváření a tři pracoviště pro dvoustrojové tváření. Specifické pro tyto stroje jsou nároky na vysoký objem zpracovaného materiálu, potřeba rozměrové a tvarové variability a krátká doba cyklu. V procesu je implementována i kontrola požadovaných parametrů. Zařízení jsou naprogramována tak, aby na ovládacích panelech zobrazovala detailní reporty o neshodných výrobcích, přičemž záznamy jsou v systému archivovány pro jejich další vyhodnocování.

více >

Automatický stohovač plátů

Zkonstruovali jsme zařízení určená pro automatické stohování vylisovaných plátů a zakládání hotových stohů do zásobníků. Technologie je navržena pro tři rozdílné typy desek pro tepelné výměníky používané v automobilech Jaguar, Porsche, VW. Jedná se o sestavu dvou stanic, přičemž první zařízení sbírá pláty z lisu do stohů. Stohy jsou pomocí robota přeneseny a rozloženy na jednotlivé pláty na čtyři dopravníky, které je přepravují k nanesení pájecí kapaliny. V druhém zařízení je opět na čtyřech dopravnících kontrolována kvalita nástřiku pájecí kapaliny a posléze jsou pláty znovu seskládány do stohu a založeny do zásobníků.

více >

Skládací zařízení vložky EGR výměníku

Navrhli a sestrojili jsme zařízení automatizující proces skládání vložky EGR výměníku. Do stroje jsou do lůžka otočného stolu zakládána víka, automaticky je na čtyřech montážních pozicích provedeno vyskládání a rozlemování trubiček na víko EGR výměníku a následně jsou hotové vložky obsluhou vyjmuty. Výsledným produktem jsou kompletně sestavené vložky EGR výměníku.

více >

Montážní linka autosvětel

Svítilny montované do automobilů ŠKODA sjíždějí z montážní linky, kterou jsme navrhli a vyrobili. Zařízení se skládá ze tří stanic: stanice pro zalisování a svařování UZ filtrů a šroubování, stanice pro zatavení a šroubování PCB a stanice pro kontrolu SC bodů. Výsledným produktem linky je perfektně sestavený a otestovaný zadní světlomet obchodně úspěšného modelu ŠKODA Octavia III. Stanice na tomto obrázku slouží k zalisování a ultrazvukovému svařování filtrů, sešroubování tělesa a vloženého reflektoru a dalších drobnějších dílů.

více >

Multi-row Distributor

Do stávající produkční linky jsme navrhli a implementovali zařízení sloužící jako mezioperační dopravník a stohovač hliníkových výlisků, tzv. Multi-row Distributor. Vstupní dopravník přesouvá výlisek z lisu do stohovače, kde se výrobky naskládají do stohu, pak pokračují do dávkovače, který nastohované výlisky vyskládá na dopravník. Ten přesune výlisky do dalšího stohovače, který je v přesné pozici a počtu založí do palet. V praxi se námi zkonstruovaný Distributor osvědčil natolik, že jsme do společnosti Valeo dodali již v pořadí čtvrté zařízení.

více >

Automatická linka do výroby kompresorů

Celkem 20 strojů je součástí linky výroby kompresorů. Zařízení jsme koncipovali do tří částí tak, aby linka byla kompatibilní se stávajícím vybavením výroby kompresorů. V první části linky se provádí předmontážní příprava, kterou zajišťuje šest strojů. Kompletují se zde díly potřebné k montáži předního a zadního dílu kompresoru a sestavy vypouštěcího ventilu. Probíhá zde automatický test těsnosti obou sestav a kontrola sestavy cylindru kompresoru. Druhá, označovací část linky je tvořena dvěma stroji, které zajišťují automatickou kontrolu a měření dílů sestavených pro kompletaci kompresorů. Díly jsou laserově označeny kódem a zaregistrovány do databáze. Každý díl je snadno identifikovatelný, kontrolovatelný a připravený pro montáž. V poslední části linky dochází k finalizaci kompletace kompresorů a jejich testování. Tato část výroby čítá 12 strojů. Na lince se kompresorům montují cívky, řemenice a spojky. Vše je podrobeno kamerové kontrole a měření. Poté dochází k utažení a měření výšky středního šroubu a zmonitoruje se suchá hmotnost kompresorů a výrobky jsou otestovány. Posléze jsou kompresory očištěny a osazeny držáky, finálně zkontrolovány, změřeny, zváženy a označeny. Veškerá data jsou převáděna do systému a vyhodnocována a na konci linky jsou perfektně sestavené kompresory.

více >

Tester funkčnosti kompresoru klimatizace

Zařízení, které samostatně zakládá, testuje a vyjímá kompresory klimatizací, jsme instalovali v Maďarsku. Během jednoho cyklu je kompresor přepraven robotickým ramenem ze vstupního dopravníku do testovací komory. Po vyhodnocení testu je plně funkční kompresor umístěn do odkapávacího stolu a dál transportován pomocí dopravníku. Vadný výrobek je umístěn do speciálního zásobníku a vyřazen.

více >

Poloautomatická linka montáže lišt rámů okna

Zkonstruovali jsme specializované robotizované pracoviště určené pro německý trh. Zařízení je navrženo tak, aby umožňovalo produkci dvou typů výrobků určených pro automobilku AUDI. Výrobky jsou odebírány z výměnných zakládacích lůžek. Robot nese a přiloží sklo k dávkovací hlavici, kde dochází v synchronním režimu k nanesení lepidla. Sklo je umístěno zpět do výchozí pozice, obsluha vloží lištu a ta je automaticky zafixována ve své pozici až do vytvrdnutí lepidla.

více >

Montážní linka lepení lišty bočního okna

Vyvinuli a vyrobili jsme automatickou výrobní linku, zajišťující montáž okrasné lišty bočního okna pro automobily AUDI. Během jednoho operačního cyklu linka provede čištění dílu, nanesení primeru, tvrdidla a lepidla. Po automatické aplikaci jednotlivých látek provede zařízení kompletaci lišty pomocí konektoru.

více >

Tester funkčnosti klimatizační jednotky

Zkonstruovali jsme automatické zařízení pro testování funkčnosti klimatizační jednotky. Zařízení kontroluje přítomnost a správnou montáž komponent klimatizační jednotky a testuje jejich funkčnost v osmi krocích: test ventilátoru, test distribučních klapek, test teplotních klapek, test klapky vstupu vzduchu, test zapojení senzoru kvality vzduchu, test zapojení senzoru výparníku, test vibrací a test hlučnosti. Součástí dodávky byla jak výroba testeru, tak přestavba stávající montážní linky.

více >

Montážní a kontrolní linka na výrobu snímače

Námi zkonstruovaná automatická linka slouží pro zalévání osazených těles snímače a jejich zapouzdření. Zařízení zajišťuje automatickou manipulaci s tělesy a pouzdry, která jsou obsluhou vkládána do vstupních pozic stroje. V zařízení je přesně namíchána a nadávkována zalévací hmota do pouzdra snímače. Samotná montáž jádra snímače do pouzdra je prováděna ve vakuové komoře. Posléze je automaticky zajištěna také optická kontrola pozice dílů v montážním celku.

více >